ΦΑΚΕΛΟΣ: Ευρωσυνθήκη, δημοψήφισμα τώρα

τ.244, 30/05/2008

Τι προβλέπει η ευρωσυνθήκη

Παρακάτω δημοσιεύουμε ορισμένα ενδεικτικά αποσπάσματα από το κείμενο της ευρωσυνθήκης:

Ελάχιστες και ανούσιες οι αλλαγές σε σχέση με το ευρωσύνταγμα. Παραμένει η ουσία καθώς και η υπερίσχυση του κοινοτικού δικαίου σε σχέση με το εθνικό.

Δεν θα χρησιμοποιείται ο όρος "Σύνταγμα", ο "υπουργός Εξωτερικών της Ένωσης" θα λέγεται "Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας", και οι όροι "νόμος" και "νόμος-πλαίσιο" θα εγκαταλειφθούν, καθ’ ότι θα παραμείνουν σε χρήση οι υπάρχουσες ονομασίες "κανονισμός", "οδηγία" και "απόφαση". Δεν θα υπάρχει άρθρο με μνεία συμβόλων της Ένωσης, όπως σημαίας, ύμνου ή εμβλήματος. Όσον αφορά στην υπεροχή του ενωσιακού δικαίου, υπενθυμίζεται η υπάρχουσα νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ: "Οι Συνθήκες και το δίκαιο που θεσπίζεται από την Ένωση βάσει των Συνθηκών υπερισχύουν έναντι του δικαίου των κρατών μελών".

Πρώτος θεμέλιος λίθος της ΕΕ ο νεοφιλελευθερισμός. Όλες οι προηγούμενες νεοφιλελεύθερες συνθήκες (ενιαία πράξη 1986, Μάαστριχτ 1992) και οι πολιτικές (ανταγωνιστική Ευρώπη, Μπολκεστάιν, flexicurity) ενσωματώνονται στην ευρωσυνθήκη.

Η Ένωση εγκαθιδρύει εσωτερική αγορά. Εργάζεται για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρώπης με γνώμονα την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και τη σταθερότητα των τιμών, την άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς με στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, και το υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος.

Δεύτερος θεμέλιος λίθος της ΕΕ η στρατιωτικοποίηση. Πρόκειται ίσως για τη σημαντικότερη επιτάχυνση που φέρνει η ευρωσυνθήκη, αφού πρώτα αναγορεύσει το ΝΑΤΟ σε στρατηγικό σύμμαχο της ΕΕ.

Η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας εξασφαλίζει στην Ένωση επιχειρησιακή ικανότητα, βασισμένη σε μη στρατιωτικά και στρατιωτικά μέσα. Η Ένωση μπορεί να κάνει χρήση των μέσων αυτών σε αποστολές εκτός της Ένωσης, προκειμένου να διασφαλίζει τη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας.

Το Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την εκτέλεση αποστολής, στο πλαίσιο της Ένωσης, σε ομάδα κρατών μελών, προκειμένου να διατηρηθούν οι αξίες της Ένωσης και να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντά της. Όλες οι αποστολές μπορούν να συμβάλουν στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, μεταξύ άλλων με τη στήριξη τρίτων χωρών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στο έδαφός τους. Τα κράτη μέλη που πληρούν υψηλότερα κριτήρια στρατιωτικών δυνατοτήτων και έχουν αναλάβει δεσμευτικότερες υποχρεώσεις στον τομέα αυτόν, εν όψει των πλέον απαιτητικών αποστολών, θεσμοθετούν μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία στο πλαίσιο της Ένωσης.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας έχει ως αποστολή: α) να συμβάλλει στον καθορισμό των στόχων ως προς τις στρατιωτικές δυνατότητες των κρατών μελών και να αξιολογεί την τήρηση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη, β) να προωθεί την εναρμόνιση των επιχειρησιακών αναγκών και την καθιέρωση αποτελεσματικών και συμβατών μεθόδων προμηθειών, γ) να υποβάλλει προτάσεις για πολυμερή σχέδια δ) να στηρίζει την έρευνα στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας.

Τρίτος θεμέλιος λίθος της ΕΕ η συγκεντροποίηση της πολιτικής εξουσίας στα υπερεθνικά όργανα, η ολιγαρχοποίηση. Το βέτο ουσιαστικά καταργείται και η Κομισιόν αποκτά χαρακτήρα υπερ-κυβέρνησης, με 18 μέλη διοριζόμενα.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρό του με ειδική πλειοψηφία, για δυόμισι έτη, η δε θητεία του είναι άπαξ ανανεώσιμη.

Αρχής γενομένης από 1ης Νοεμβρίου 2014, ως ειδική πλειοψηφία ορίζεται ποσοστό τουλάχιστον 55% των μελών του Συμβουλίου, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκαπέντε μέλη και αντιπροσωπεύει κράτη μέλη που συγκεντρώνουν ποσοστό τουλάχιστον 65% του πληθυσμού της Ένωσης. Η μειοψηφία αρνησικυρίας πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τέσσερα μέλη του Συμβουλίου, ειδάλλως θεωρείται ότι επιτυγχάνεται ειδική πλειοψηφία.

Από 1ης Νοεμβρίου 2014, η Επιτροπή απαρτίζεται από αριθμό μελών, ο οποίος, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της και του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, αντιστοιχεί στα δύο τρίτα του αριθμού των κρατών μελών, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίσει ομόφωνα να αλλάξει τον εν λόγω αριθμό.

Αστυνομοκρατία και σιδηρόφρακτη δημοκρατία στην ΕΕ. Μετά το γενικευμένο ευρω-φακέλωμα, έρχεται η "διεθνής της καταστολής", ειδικά όταν απειλούνται οι επενδύσεις, οι ιδιωτικοποιήσεις, η ανταγωνιστικότητα, "οι αξίες της Ένωσης".

Αποστολή της Eurojust είναι η δίωξη σοβαρών εγκλημάτων που έχουν επιπτώσεις σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη ή απαιτούν δίωξη σε κοινές βάσεις, βάσει επιχειρήσεων που διεξάγονται και πληροφοριών που παρέχονται από τις αρχές των κρατών μελών και την Ευρωπόλ.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι αρμόδια για την καταζήτηση, τη δίωξη και την παραπομπή ενώπιον της δικαιοσύνης, ενδεχομένως σε σύνδεση με την Ευρωπόλ, των δραστών αδικημάτων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Η Ένωση αναπτύσσει αστυνομική συνεργασία στην οποία συμμετέχουν όλες οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

Οι "νόμιμοι" μετανάστες δεν έχουν κανένα πρόβλημα στην ΕΕ. Για τους υπόλοιπους υπάρχει η "Ευρώπη-φρούριο" πολύ πιο δραστική πλέον απ’ αυτή που μέχρι σήμερα γνωρίζαμε.

Η Ένωση αναπτύσσει κοινή μεταναστευτική πολιτική, η οποία έχει στόχο να εξασφαλίζει, σε όλα τα στάδια, την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, τη δίκαιη μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στα κράτη μέλη καθώς και την ενισχυμένη πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων και την καταπολέμησή τους. Για τους σκοπούς αυτούς (σ.σ. τα όργανα της ΕΕ) λαμβάνουν μέτρα σχετικά με τους ακόλουθους τομείς: λαθρομετανάστευση, παράνομη διαμονή καθώς και απομάκρυνση και επαναπατρισμός των παρανόμως διαμενόντων.